Obchodní podmínky

72 Ventures s.r.o., IČO: 141 39 936, se sídlem Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 361013. 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1      Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti 72 Ventures s.r.o., IČO: 141 39 936, se sídlem Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 361013 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.do5minut.cz (dále jen „Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.2      Společnost je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob (dále jen „Dodavatelé“) v oblasti finančních služeb, a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem nebo předání kontaktních údajů třetí osobě za účelem uzavření smlouvy na nákup těchto služeb či produktů.

1.3      Poskytnutím služby informačního servisu (poradenství) nebo srovnáním nabídek služeb a produktů Dodavatelů (dále jen „Služba“) dochází mezi Společností a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služby informačního servisu (poradenství) či srovnání (dále jen „Smlouva“), k jejímuž plnění jsou nezbytné osobní údaje a další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné Smlouvu uzavřít. Společnost poskytuje Službu pro Uživatele bezúplatně. Společnosti generují zisk z provizí od Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem. Uživatel má možnost vybrat si nabídku některého z Dodavatelů, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a pokud to Webový portál u daného Dodavatele umožňuje, sjednat její objednání prostřednictvím Webového portálu nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní vybraného Dodavatele, na které bude přesměrován. Uživateli může být nabídnuto rovněž předání kontaktních údajů Uživatele třetí osobě za účelem sjednání poptávaných služeb nebo produktů.

1.4      Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající konkrétní služby či produktu, pro účely sjednání Smlouvy Uživatel poskytuje prostřednictvím on-line formuláře na Webovém portálu (dále jen „Formulář“). Okamžikem odeslání (a řádného doručení) vyplněného Formuláře Společnosti dochází ke vzniku Smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami.

1.5      Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění Smlouvy může být ze strany zaměstnance nebo zástupce Společnosti prostřednictvím elektronické pošty kontaktován.

1.6      Znění Obchodních podmínek může Společnost kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7      Při komunikaci se Společností a sdělování údajů na Webovém portálu, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnosti je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 

2.        ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY S DODAVATELEM

2.1      Webový portál obsahuje seznam služeb a produktů nabízených Dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny jsou uvedeny pouze v indikativní výši a Společnost neodpovídá za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu na nákup služeb či produktů (dále jen „Smlouva s Dodavatelem“) uzavře za podmínek uvedených na Webovém portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu s Dodavatelem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb a produktů umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Dodavatelé nejsou povinni Smlouvu s Dodavatelem uzavřít.

2.2      Společnost srovnává podmínky Dodavatelů služeb a produktů na Webovém portálu na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek Dodavatelů. Srovnání nabídek na Webovém portálu je pouze orientační. Společnost není povinna na Webovém portálu zveřejňovat nabídky všech Dodavatelů dané služby či produktu na trhu. Na základě údajů získaných od Uživatele může být Uživateli rovněž vytvořena podrobná kalkulace.

2.3      Společnost nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádného z Dodavatelů, jehož produkty anebo služby nabízí a stejně tak žádný z Dodavatelů nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Společnosti. Společnost a Dodavatelé tak nejsou ve vzájemném vztahu ovládané a ovládající osoby ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

2.4      Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit Formulář, čímž mimo jiné dochází k uzavření Smlouvy. Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu vzniká objednávka (dále jen „Objednávka“).

2.5      Objednávku předá Společnost Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky je Společnost oprávněna pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, kterého si Uživatel zvolil. V případě, že bude Dodavatel od Uživatele vyžadovat poskytnutí dalších osobních údajů, není Společnost již za ochranu těchto osobních údajů odpovědná, ale odpovědný je pouze přímo jednotlivý Dodavatel, kterému Uživatel osobní údaje předává.

2.6      V některých případech je možné si vybrané služby či produkty od Dodavatele objednat přímo na Webovém portálu Společnosti. V tom případě práva a povinnosti vyplývající z vybrané služby či produktu stanoví konkrétní obchodní podmínky Dodavatele, které jsou předkládány Uživateli separátně k odsouhlasení, včetně všech informací, které musí být Uživatelům dle právních předpisů povinně předloženy před uzavřením jednotlivé smlouvy, vztahuje-li se na danou službu či daný produkt tato povinnost.

2.7      Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil se zněním Smlouvy s Dodavatelem a popř. s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim. Společnost žádným způsobem neodpovídá za to, že vybraný Dodavatel uzavře s Uživatelem konkrétní smlouvu o službě či produktu, jelikož jde vždy o svobodnou vůli a rozhodnutí Dodavatele. Společnost prostřednictvím Webového portálu ani prostřednictvím
e-mailů neposkytuje příslib k uzavření smlouvy o produktu či službě. Společnost současně Uživateli neodpovídá za jakékoliv nároky, které Uživateli vzniknou v souvislosti s právním vztahem mezi Uživatelem a Dodavatelem.

3.        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1      Uživatel bere na vědomí, že software a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do softwaru nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společnosti či je neoprávněně užít.

3.2      Uživatel není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, software nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společnosti a který je v souladu s jeho určením.

3.3      Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením.

3.4      Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

4.        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1      Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4.2      Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Společnosti jsou obsaženy v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu [odkaz].

4.3      Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Společnosti pro účely poskytnutí Služeb, Společnost mu nebude moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí. Společnost může s ohledem na své oprávněné zájmy, popř. s ohledem na další důvody specifikované v Informacích o zpracování osobních údajů žádosti o výmaz osobních údajů nevyhovět. 

5.        NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

5.1      V případě, že konkrétní činnost je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“), řídí se vztahy mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Společností také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek.

5.2      Společnost provozuje svou činnost s odbornou péčí. Společnost jedná při zprostředkování spotřebitelského úvěru vždy čestně a transparentně. Uživatel je oprávněn vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Společnosti jednotliví Dodavatelé.

5.3      Společnost neposkytuje Uživateli radu podle pravidel stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru. Je zakázáno svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoliv doplňkovou službou. Zároveň je zakázáno pobírat odměnu zároveň od Uživatele a Dodavatele nebo třetí osoby. 

5.4      Společnost udržuje a uplatňuje přiměřené postupy pro zajišťování a řízení střetu zájmů v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru.

6.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1      Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.2      Pro účely kontaktování Společnosti včetně případného vyřizování stížností slouží adresy sídla Společnosti uvedená v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa dotazy@do5minut.cz.

6.3      Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.4      Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je, pokud není výše uvedeno jinak, Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje jsou k nalezení mimo jiné na webových stránkách https://www.coi.cz/.

6.5      Pokud vztah mezi Společností a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem a pro řešení sporů je příslušný obecný soud Společnosti. Tímto nejsou dotčena práva Uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.